Família: Trastorns del llenguatge oral i escrit

Afàsia

Disfàsia

Disfluència

Intervenció en el llenguatge en nens adoptats

Trastorn del llenguatge en l’espectre autista

Trastorn específic del llenguatge (TEL)

Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura

Discalculia

Dislèxia