Família: Serveis logopèdia

Dislàlies

Afàsia

Disfàsia

Disfluència

Intervenció en el llenguatge en nens adoptats

Trastorn del llenguatge en l’espectre autista

Trastorn específic del llenguatge (TEL)

Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura

Discalculia

Dislèxia